Open Thesaurus

Windows shortcut
ShiftF7
Mac shortcut
F7

Open Thesaurus.